ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซด์ กองการต่างประเทศ TH EN  
:: ข้อมูล/เอกสาร ::
การสมัครรับทุน
e-Document
อื่นๆ
:: Link หน่วยงาน/องค์กร ::
+ แผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2561
+ แผนจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2561 เฉพาะงบลงทุน
+ แผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2559
+ รายชื่อภาษาอังกฤษส่วนราชการไทย
+ รายงานผลตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2559
+ แผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2560
+ รายงานผลตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2560 (6 เดือน)
+ WHO Country Cooperation Strategy - Thailand
+ รายงานและวิเคราะห์ผลตามแผนจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2560
+ กระทรวงการต่างประเทศ
+ สำนักงานเลขาธิการอาเซียน
+ องค์การอนามัยโลกสำนักงานใหญ่ ณ นครเจนีวา
+ องค์การอนามัยโลกภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
+ สำนักงานผู้แทนองค์การอนามัยโลกประจำประเทศไทย
+ สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ
+ สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ
+ องค์การความร่วมมือระหว่างประเทศญี่ปุ่น
+ องค์การความร่วมมือระหว่างประเทศเกาหลี
+ มูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล
+ การประชุมวิชาการรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล
+ สำนักงานความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศ
+ สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
+ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
+ การจัดการองค์ความรู้ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
Download เอกสาร (อื่นๆ )
รูป หัวข้อ/อธิบาย เอกสาร ปรับปรุงล่าสุด
 กรอบยุทธศาสตร์สุขภาพโลกของประเทศไทย พ.ศ. 2559-2563
   
Download 2017-01-06
 โครงการ WFK ของสาธารณสรัฐเกาหลี
   

 สำนักงาน KOICA ประจำประเทศไทย และ NIPA สาธารณรัฐเกาหลี

ประสงค์จะให้ความร่วมมือด้านผู้เชี่ยวชาญแก่หน่วยงานภาครัฐของไทย

ภายใต้โครงการ World Friend Korea (WFK) Advisors Program

สำหรับปี 2019 - 2020 จำนวน 6 สาขา

หน่วยงานที่ประสงค์จะขอรับความร่วมมือฯ ในสาขาที่เกี่ยวข้อง

ต้องจัดทำคำขอเป็นภาษาอังกฤษตามแบบพิมพ์ที่กำหนด

จำนวนคำขอละ ๓ ชุดส่งไปยังกองการต่างประเทศ

ภายในวันที่ 24 สิงหาคม 2561

รายละเอียดสาขานและเอกสารที่เกี่ยวข้อง สามารถสแกน QR Code ตามแนบท้ายเรื่อง

Download 2018-08-10
 รายชื่อตำแหน่งตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551 (ไทย-อังกฤษ) ตามสายงาน ประเภท และระดับตำแหน่ง
   
Download 2015-08-13
 แผนปฏิบัติการและงบประมาณกองการต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
   
Download 2018-04-17
 แนวปฏิบัติในการทำหนังสือเดินทางราชการ
   
Download 2017-01-06
 การตรวจลงตราผู้ถือหนังสือเดินทางไทย
   
Download 2017-01-06
 การตรวจลงตราผู้ถือหนังสือเดินทางเข้าราชอาณาจักรไทย
   
Download 2017-01-06
 การขอวีซ่าสหรัฐอเมริกาทาง Diplomatic Window
   
Download 2017-01-06
 ชื่อประเทศ ดินแดน เขตการปกครอง และเมืองหลวง ตามประกาศราชบัณฑิตยสถาน
   

- ชื่อประเทศ ดินแดน เขตการปกครอง และเมืองหลวง (คำชี้แจง)

- ชื่อจังหวัด เขต อำเภอ

2017-01-06
 รวมเว็บไซต์สายการบินทั่วโลก
   
Download 2017-01-06
 การรับรองคุณวุฒิในประเทศ และต่างประเทศ
   

การรับรองคุณวุฒิในประเทศ และต่างประเทศ 

2017-01-06
 website การศึกษาต่อต่างประเทศ
   
Download 2017-01-06
 ตารางเปรียบเทียบระบบการศึกษาและการสมัครสถานศึกษา ระดับปริญญาโท/เอก ประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษ
   
Download 2017-01-06
 ตารางการเปรียบเทียบคะแนน TOFEL
   
Download 2017-01-06
 รายชื่อผู้ประสานงานพัฒนาบุคลากร/พัฒนาคุณภาพบริการ
   

- ส่วนกลาง

- ส่วนภูมิภาค

2017-01-06
 รายนามรัฐสนตรีสาธารณสุขประเทศสมาชิกองค์การอนามัยโลก
   
Download 2017-01-06
กองการต่างประเทศ อาคาร 2 ชั้น 3 สำนักงานปลัด กระทรวงสาธารณสุข
ถนนติวานนท์ จังหวัดนนทบุรี 11000 โทร. 0 2590 1357-59 โทรสาร 0 2591 8562, 0 2590 1374
อีเมล์ interhealth@bihmoph.net