ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซด์ กองการต่างประเทศ TH EN  
:: ข้อมูล/เอกสาร ::
การสมัครรับทุน
e-Document
อื่นๆ
:: Link หน่วยงาน/องค์กร ::
+ แผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2561
+ แผนจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2561 เฉพาะงบลงทุน
+ แผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2559
+ รายชื่อภาษาอังกฤษส่วนราชการไทย
+ รายงานผลตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2559
+ แผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2560
+ รายงานผลตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2560 (6 เดือน)
+ WHO Country Cooperation Strategy - Thailand
+ รายงานและวิเคราะห์ผลตามแผนจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2560
+ กระทรวงการต่างประเทศ
+ สำนักงานเลขาธิการอาเซียน
+ องค์การอนามัยโลกสำนักงานใหญ่ ณ นครเจนีวา
+ องค์การอนามัยโลกภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
+ สำนักงานผู้แทนองค์การอนามัยโลกประจำประเทศไทย
+ สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ
+ สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ
+ องค์การความร่วมมือระหว่างประเทศญี่ปุ่น
+ องค์การความร่วมมือระหว่างประเทศเกาหลี
+ มูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล
+ การประชุมวิชาการรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล
+ สำนักงานความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศ
+ สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
+ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
+ การจัดการองค์ความรู้ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
Download เอกสาร (e-Document )
รูป หัวข้อ/อธิบาย เอกสาร ปรับปรุงล่าสุด
  แบบคำร้องสำหรับข้าราชการ/ข้าราชการบำนาญสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข และผู้บริหารระดับสูงของหน่วยงานระดับกรม เพื่อการขอหนังสือรับรองเงินเดือน/การปฏิบัติราชการ/ความเป็นข้าราชการบำนาญ ฉบับภาษาอังกฤษ
   

สำหรับข้าราชการสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข                                                                                                                          -แบบบันทึกคำร้องขอหนังสือรับรองเงินเดือนปฏิบัติราชการ         

                 -คำชี้แจงขอหนังสือรับรองข้าราชการ.pdf       

สำหรับข้าราชการบำนาญสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข                                                                                                          - แบบฟอร์มคำร้องขอหนังสือรับรองเงินเดือน/ปฏิบัติราชการ                                                                                                       - คำชี้แจงการยื่นขอหนังสือรับรองฯ                                      

 

2019-12-17
 one page
   

 แบบฟอร์ม รายงานผลการเดินทางไปราชการต่างประเทศ

 

Download 2019-03-13
 แบบใบสมัครรับทุนกระทรวงสาธารณสุข (สำหรับข้าราชการกระทรวงสาธารณสุข)
   
Download 2020-06-29
 การต่ออายุการอนุญาตพำนักในราชอาณาจักร
   

 แบบฟอร์มคำร้องขอหนังสือรับรองเพื่อต่ออายุการอนุญาตพำนักในราชอาณาจักร

Download 2018-08-09
 ตารางข้อมูลข้าราชการเดินทางไปต่างประเทศ
   
Download 2018-08-09
 หนังสือประกอบการสมัครทางคลินิก ณ สหรัฐอเมริกา (บุคคลทั่วไป)
   

 กรณีเป็นผู้จบการศึกษาแพทยศาสตร์บัณฑิต ณ ต่างประเทศ

- คำชี้แจงสำหรับการขอหนังสือรับรอง Statement of Need

- แบบฟอร์มคำขอหนังสือรับรอง

- แบบคำรับรองการกลับมาประกอบวิชาชีพเวชกรรมในประเทศไทยของผู้รับรอง

- แบบคำรับรองของผู้รับรอง

- หนังสือชี้แจงเหตุผลความจำเป็นที่ต้องไปศึกษาฝึกอบรมฯ ณ สหรับอเมริกา

- Sample Letter

 

 

Download 2020-11-23
 หนังสือประกอบการสมัครทางคลินิก ณ สหรัฐอเมริกา (บุคคลทั่วไป)
   

 กรณีเป็นผู้จบการศึกษาแพทยศาสตร์บัณฑิตในประเทศไทย

- คำชี้แจงสำหรับการขอหนังสือรับรอง Statement of Need

- แบบฟอร์มคำขอหนังสือรับรอง

- แบบคำรับรองการกลับมาประกอบวิชาชีพเวชกรรมในประเทศไทยของผู้รับรอง

- หนังสือชี้แจงเหตุผลความจำเป็นที่ต้องไปศึกาาฝึกอบรมฯ ณ สหรับอเมริกา

- Sample Letter

 

Download 2020-11-23
 หนังสือประกอบการสมัครทางคลินิก ณ สหรัฐอเมริกา (ข้าราชการ/พนักงานของรัฐ)
   

- คำชี้แจงสำหรับการขอหนังสือรับรอง Statement of Need

- ตัวอย่างหนังสือจากต้นสังกัด

- แบบคำรับรองการกลับมาประกอบวิชาชีพในประเทศไทย

- หนังสือชี้แจงเหตุผลความจำเป็นที่ต้องไปศึกษาฝึกอบรมฯ ณ สหรัฐอเมริกา

- Sample Letter

 

 

Download 2020-11-23
 หนังสือประกอบการสมัครทางคลินิก ณ สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี
   

ข้าราชการ/พนักงานของรัฐ

* รายละเอียดการขอหนังสือรับรอง

* แบบฟอร์มหนังสือรับรองการกลับมาประกอบวิชาชีพในประเทศไทย

บุคคลทั่วไป

* รายละเอียดการขอหนังสือรับรอง

* แบบฟอร์มคำขอหนังสือรับรอง

* แบบฟอร์มหนังสือรับรองการกลับมาประกอบวิชาชีพในประเทศไทย

Download 2011-11-11
 แบบรายละเอียดเกี่ยวกับผู้สมัครรับทุน (แบบพิมพ์ทุน 1) ของกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ
   
Download 2018-08-09
 แบบฟอร์มคำขออาสาสมัครญี่ปุ่น (สำหรับหน่วยงานใน สธ.)
   

- แบบฟอร์มคำขออาสาสมัครญี่ปุ่น (JOCV) พร้อมคำอธิบาย

- แบบฟอร์มคำขออาสาสมัครญี่ปุ่นอาวุโส (SV) พร้อมคำอธิบาย

 

Download 2018-08-09
 เอกสารประกอบการเขียนโครงการเอเปค
   
Download 2011-11-11
กองการต่างประเทศ อาคาร 2 ชั้น 3 สำนักงานปลัด กระทรวงสาธารณสุข
ถนนติวานนท์ จังหวัดนนทบุรี 11000 โทร. 0 2590 1357-59 โทรสาร 0 2591 8562, 0 2590 1374
อีเมล์ interhealth@bihmoph.net