• กรอบยุทธศาสตร์สุขภาพโลกของประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๓ จัดทําขึ้นโดยความร่วมมือระหว่างกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงการต่างประเทศ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อส่งเสริมความสอดคล้องและบูรณาการของการดําาเนินงานด้านสุขภาพโลกของไทยในการส่งเสริมให้ประเทศมีความมั่นคงด้านสุขภาพและปลอดภัยจากภัยคุกคามด้านสุขภาพเพื่อขับเคลื่อนและส่งเสริมให้เศรษฐกิจและสังคมไทยพัฒนาได้อย่างยั่งยืน รวมทั้งมีบทบาทในการร่วมกําหนดนโยบายสุขภาพโลกและมีความรับผิดชอบที่สร้างสรรค์เป็นที่ยอมรับของประชาคมโลก

    Download

    เอกสารภาษาไทย - คลิกที่นี่

    English version - click here


    แผนปฏิบัติการตามกรอบยุทธศาสตร์สุขภาพโลกของประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๙–๒๕๖๓ - คลิกที่นี่

    รายงานการจัดทำกรอบยุทธศาสตร์สุขภาพโลกของประเทศไทย ระยะ ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๒) วันที่ ๒๘ – ๓๐ กันยายน ๒๕๕๘ ณ โรงแรมเทวราช จังหวัดน่าน คลิกที่นี่