• อ่านหรือดาวน์โหลดเอกสารคู่มือการจัดทำข้อเสนอการจัดประชุมคู่ขนานระหว่างการประชุมสมัชชาอนามัยโลก คลิกที่นี่