การสัมมนาแผนปฏิบัติการด้านสุขภาพโลกประจำปี ๒๕๖๔ ณ จังหวัดภูเก็ต

 • กองการต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขได้จัดการสัมมนาแผนปฏิบัติการด้านสุขภาพโลก ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๑๕ - ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๔ ณ จังหวัดภูเก็ต  เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์การดำเนินงานด้านสุขภาพโลก และจัดทำแผนการดำเนินงานประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ภายใต้แผนปฏิบัติการด้านสุขภาพโลก พ.ศ. ๒๕๖๔ - ๒๕๗๐ มีผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมดจำนวน ๖๕ คน จาก ๒๙ หน่วยงาน และวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจากทั้งภายในและภายนอกกระทรวงสาธารณสุข 


   

  ผลลัพธ์ที่สำคัญของการสัมมนาครั้งนี้ คือ แผนการดำเนินงานด้านสุขภาพโลกประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ และการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การดำเนินงานด้านสุขภาพโลกที่สำคัญ ๘ ประเด็นรวมทั้งผลการวิเคราะห์กระบวนการจัดทำ “Pandemic treaty” และผลการประชุม “COP26” ซึ่งจะมีผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อมต่อการดำเนินงานด้านสุขภาพโลกของไทย นอกจากนี้ได้มีการเสนอให้มีการตั้งเป้าหมายให้ไทยเป็น “Global Health 5.0” ขับเคลื่อนการแก้ปัญหาสุขภาพที่ Beyond conventional health พร้อมทั้งแนวทางใน การขับเคลื่อนให้บรรลุเป้าหมายดังกล่าว 

   

  การสัมมนาครั้งนี้ประสบความสำเร็จเป็นอย่างยิ่ง ผู้เข้าร่วมสัมมนาได้อภิปรายอย่างสร้างสรรค์ และสามารถสรุปผลการสัมมนาครั้งนี้เป็นคำภาษาอังกฤษ “ENCLOSE” โดยอักษรภาษาอังกฤษแต่ละตัว จะขยายด้วยคำภาษาอังกฤษที่สะท้อนความหมายของผลลัพธ์ที่ได้จากการสัมมนาฯ 

   


   

   
   

 • ที่มา : กองการต่างประเทศ
  28 ธันวาคม 2564