คำสั่งและแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม กอง ตปท. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

 •  กองการต่างประเทศได้จัดทำ


  1. คำสั่งกองการต่างประเทศ ที่ 61/2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานจัดทำและขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม กองการต่างประเทศ สั่ง ณ วันที่ 29 ตุลาคม พ.ศ. 2564 

          2. แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม กองการต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

          3. แบบฟอร์มขออนุญาตเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ฯ

  สามารถ คลิกตาม Link ด้านล่าง

   

  https://drive.google.com/drive/folders/1mPs07AFgkTXoIXhFl-YO2_yjLSgskYWi?usp=sharing

 • ที่มา : กองการต่างประเทศ
  7 ธันวาคม 2564