อนุมัติแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 และคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนฯ

  • Click


  • ดาวน์โหลดข้อมูลเพื่มเติม - คลิกที่นี่
    ที่มา : กองการต่างประเทศ
    11 พฤศจิกายน 2564