รายงานผลตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เฉพาะงบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์ และที่ดิน สิ่งก่อสร้าง) ไตรมาสที่ 3 รอบ 9 เดือน

  •  รายละเอียด Click


  • ที่มา : กองการต่างประเทศ
    29 มิถุนายน 2563