สธ พร้อมสนับสนุนการดำเนินงานของ APO

  • นายแพทย์ศุภกิจ ศิริลักษณ์ รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการให้คำปรึกษาเชิงยุทธศาสตร์แก่คณะกรรมการบริหารของ Asia Pacific Observatory (APO) on Health Systems and Policies ครั้งที่ ๙ และการประชุมคณะกรรมการบริหารของ APO on Health Systems and Policies  ครั้งที่ ๑๖ วันที่ ๑๓ - ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๒ ณ มหาวิทยาลัยดุ๊ก คุนซาน (Duke Kunshan University) มณฑลเจียงซู สาธารณรัฐประชาชนจีน

    นายแพทย์ศุภกิจฯกล่าวว่าไทยเป็นกรรมการบริหาร APO ตั้งแต่ก่อตั้งองค์กรในปี ค.ศ ๒๐๑๑ การประชุมคณะกรรมการบริหาร APO ครั้งนี้มีวาระที่สำคัญคือ (๑) การปรับบทบาทของ APO ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และ (๒) การคัดเลือกสถาบันวิชาการที่จะมาทำงานร่วมกับ APO ระหว่างปี ค.ศ ๒๐๑๙- ๒๐๒๑ ซึ่งที่ประชุมฯ เสนอให้ APO หารือกับผู้กำหนดนโยบายสุขภาพของประเทศสมาชิกให้มากยิ่งขึ้น และเลือกสถาบันวิชาการ ๓ กลุ่ม (Consortia) และมหาวิทยาลัยจำนวน ๓ แห่งที่มีผลงานวิจัยเป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวาง ทั้งนี้ มีกลุ่มสถาบันวิชาการของไทย คือ IHPP Consortia  ได้รับการคัดเลือกด้วย

    Asia Pacific Observatory on Health Systems and Policies  หรือ APO เป็นองค์กรระหว่างประเทศที่ก่อตั้งเมื่อปี ค.ศ. ๒๐๑๑ มีหน้าที่หลักคือการพัฒนาองค์ความรู้ด้านนโยบายและระบบสุขภาพของประเทศในภาคพื้นเอเชียแปซิฟิกและส่งเสริมการใช้องค์ความรู้ดังกล่าวในการพัฒนานโยบายสุขภาพเพื่อการบรรลุการมีสุขภาพดีถ้วนหน้าของประเทศสมาชิก ปัจจุบันมีสมาชิก ๗ ประเทศ ได้แก่ ออสเตรเลีย ฟิจิ เกาหลีใต้ ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ ศรีลังกา ไทย และเขตการปกครองฮ่องกง ธนาคารพัฒนาแห่งเอเชีย ธนาคารโลก และองค์การอนามัยโลกสำนักงานภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และแปซิฟิกตะวันตก โดยฟิลิปปินส์ทำหน้าที่เป็นประธานคณะกรรมการบริหาร APO อ่านสรุปผลการประชุมคลิกที่นี่  • ที่มา : กองการต่างประเทศ
    17 มิถุนายน 2562