โครงการเสริมสร้างความรู้เพื่อผู้นำเยาวชน

 •  กรมกิจการเด็กและเยาวชน กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์


  จะดำเนินการคัดเลือกบุคคลเข้าร่วมโครงการเสริมสร้างความรู้เพื่อผู้นำเยาวชน ณ ประเทศญี่ปุ่น ประจำปี 2562 


  สาขานโยบายด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร


  ผู้สนใจสมัครเข้ารับการคัดเลือกต้องมีคุณสมบัติสาขานโยบายด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 


  ยื่นใบสมัครได้ทางไปรษณีย์อิเล็กทรินิกส์ ที่ Jica2019@dcy.go.th ตั้งแต่วันที่ 3 – 21 มิถุนายน 2562


  รายละเอียดปรากฏดัง QR CODE ที่ปรากฏในเอกสารแนบ หรือที่ www.dcy.go.th  


 • ที่มา : กองการต่างประเทศ
  10 มิถุนายน 2562